• ul.Partyzantów 79/9, 10-402 Olsztyn
 • +48 795 080 777
 • olsztyn@oia.org.pl

Ubezpieczenie OC farmaceuty

Szanowne Koleżanki i Koledzy Farmaceuci

W 2023 r. Izba przedłużyła ochronę dla swoich Członków w zakresie ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty.

 

Ubezpieczenie obejmuje w swym zakresie również kwalifikację i wykonywanie szczepień ochronnych, prowadzonych przez uprawnionych farmaceutów. Ubezpieczenie jest pokrywane z budżetu izby i nie wymaga od Państwa dodatkowych opłat. Ubezpieczenie zostało wynegocjowane we współpracy z brokerem Mentor S.A. specjalizującym się m.in. w programach dla samorządów zawodowych. Ubezpieczycielem jest STU ERGO Hestia S.A.

Sumy gwarancyjne:

200 000 PLN – na jedno zdarzenie oraz 4 000 000 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na członka Izby!

Ubezpieczeniem są objęci wszyscy członkowie Izby, którzy nie zalegają z opłacaniem składki członkowskiej na rzecz samorządu.

 

Istnieje możliwość doubezpieczenia i rozszerzenia swojej ochrony o:

 1. Ubezpieczenie OC farmaceuty nadwyżkowe (podwyższające sumę gwarancyjną)
 2. Ubezpieczenie NNW z klauzulami:
  1. Ryzyka zakażenia HIV/WZW (potocznie nazywana „od zakłuć”)
  2. Na wypadek niezdolności do pracy
  3. Agresji pacjenta
 3. IoT SMART Apteka – nowość! Sensory dla właścicieli aptek

Więcej szczegółów na temat doubezpieczenia wkrótce.

Zakres ubezpieczenia OC farmaceuty obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w ramach wykonywanych przez członka Izby czynności zawodowych (wykonywania zawodu farmaceuty), w szczególności:

 1. wynikających z Ustawy z dnia 10 grudnia 2021 roku o zawodzie farmaceuty, w tym:
 • polegających na sprawowaniu opieki farmaceutycznej w rozumieniu art.4 ust.2 ww Ustawy
 • polegających na udzielaniu usług farmaceutycznych, o których mowa w art.4 ust.3 ww Ustawy,
 • polegających na wykonywaniu zadań zawodowych określonych w art.4 ust.4 ww Ustawy
 • polegających na wykonywaniu czynności określonych w art. 4 ust. 5 ww Ustawy
 1. wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 – z zastrzeżeniem, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są czynności, co do których istnieje obowiązek zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 2. wynikających z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne , w tym art. 86 ust. 8a oraz art. 96 ust. 4

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody w mieniu i na osobie :

 • związane z wydaniem leku innego niż zamówiony,
 • związane z wydania leku innego niż na recepcie z powodu nieprawidłowo odczytanej recepty lekarskiej,
 • związane z wydaniem leku przeterminowanego, zepsutego, źle przechowywanego,
 • związane z wydaniem leku w innej dawce niż przepisana na recepcie,
 • w zakresie leków przygotowywanych (OC za produkt),
 • wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa,
 • z tytułu wykonywania szczepień przez farmaceutów, w tym przeciwko COVID-19 oraz grypie (w tym wykonywanie szczepień poza miejscem zatrudnienia w ramach umowy z pracodawcą),
 • w związku z wykonywaniem testów i wymazów przeciwko COVID-19,
 • wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością i wykorzystywanym w niej mieniem (z włączeniem OC najemcy nieruchomości/ruchomości)
 • wyrządzone przez pracowników/ podwykonawców Ubezpieczonego bez prawa regresu, w tym szkody wyrządzone przez osoby odbywające u Ubezpieczonego pod jego kierownictwem praktyki zawodowe (wolontariuszy, rezydentów itp.)
 • wyrządzone personelowi tej samej jednostki organizacyjnej
 • spowodowane uchybieniami natury organizacyjnej, administracyjnej, porządkowej
 • wyrządzone osobom bliskim Ubezpieczonego
 • wyrządzone pracodawcy Ubezpieczonego, w tym szkody w mieniu pracodawcy z wyłączeniem szkód w pojazdach mechanicznych oraz wartościach pieniężnych
 • szkody w mieniu osobistego użytku stanowiące własność pacjentów

 

Ponadto ochroną ubezpieczeniową objęta jest również sprzedaż wysyłkowa produktów. Definicja produktu:

Produkt – rzecz ruchoma, choćby została połączona z inną rzeczą; produktem w rozumieniu OWU jest:

 • każdy produkt leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne niezależnie od jego postaci (gotowy, apteczny, recepturowy itd.) oraz jego charakteru (roślinny, homeopatyczny itd.),
 • parafarmaceutyk, przez który rozumie się środek o właściwościach zbliżonych do właściwego leku, sprzedany bez recepty, wytworzony najczęściej z surowców naturalnych, o łagodnym działaniu leczniczym lub profilaktycznym,
 • wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne,
 • wyrób kosmetyczny i toaletowy, wprowadzony do obrotu w ramach działalności apteki,
 • środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 • suplementy diety.

 

Zakres ochrony jest również rozszerzony o szereg dodatkowych klauzul.

Szczegółowe informacje dot. ubezpieczenia, w tym warunki ochrony, postanowienia dodatkowe oraz polisa, dostępne są w siedzibie Izby oraz u opiekuna programu.

 

Kontakt do opiekuna:

W celu uzyskania informacji dotyczącej ochrony, doubezpieczenia na indywidualny wniosek farmaceuty oraz uzyskania pomocy w procesie zgłaszania szkody, proszę o kontakt z:

– Piotr Gnat (Mentor S.A.) pod nr tel.: 56 669 32 78, e-mail: Piotr.gnat@mentor.pl

W razie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego [roszczenia] – Farmaceuta jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela – ERGO HESTIĘ lub skontaktować się z brokerem odpowiedzialnym za program – Piotr.gnat@mentor.pl

 

Zgłaszanie szkód

Adres

ul. Partyzantów 79/9
10-402 Olsztyn
NIP 739-15-73-145
Regon 510521371

Godziny otwarcia

pn. - pt.: 7:30 - 15:00
wt.: 7:30 - 17:30

Kontakt

kom. 795 080 777
oiaols@ol.onet.pl
olsztyn@oia.org.pl
fax: 89 675 52 75

2022 © Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję