• ul.Partyzantów 79/9, 10-402 Olsztyn
 • +48 795 080 777
 • olsztyn@oia.org.pl

Ubezpieczenie OC farmaceuty

Ubezpieczenie OC dla członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie na 2024 r.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy Farmaceuci

 

w wyniku podjętych prac, od 01.02.2024 r. do 31.01.2025 r. każdy farmaceuta należący do Izby ma zapewnione w ramach opłacanych przez siebie terminowo składek członkowskich ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu.

 

Ubezpieczenie obejmuje w swym zakresie również kwalifikację i wykonywanie szczepień ochronnych, prowadzonych przez uprawnionych farmaceutów. Ubezpieczenie jest pokrywane z budżetu izby i nie wymaga od Państwa dodatkowych opłat. Ubezpieczenie zostało wynegocjowane we współpracy z brokerem Mentor S.A. specjalizującym się m.in. w programach dla samorządów zawodowych. Ubezpieczycielem jest STU ERGO Hestia S.A.

 

Certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową dla Członków Izby –  [pobierz]  – ubezpieczenie OC jest ważne pod warunkiem opłacania składki członkowskiej   

 

UWAGA – Ubezpieczeniem są objęci wszyscy członkowie Izby, którzy nie zalegają z opłacaniem składki członkowskiej na rzecz samorządu.

 

Okres ochrony polisy: 01.02.2024 r. – 31.01.2025 r.

 

Sumy gwarancyjne:

200 000 PLN – na jedno zdarzenie oraz 4 000 000 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na członka Izby!

Ubezpieczeniem są objęci wszyscy członkowie Izby, którzy nie zalegają z opłacaniem składki członkowskiej na rzecz samorządu.

 

Istnieje możliwość doubezpieczenia i rozszerzenia swojej ochrony o:

 1. Ubezpieczenie OC farmaceuty nadwyżkowe (podwyższające sumę gwarancyjną nawet do 1.500.000 PLN)
 2. Ubezpieczenie NNW z klauzulami:
  1. Ryzyka zakażenia HIV/WZW (potocznie nazywana „od zakłuć”)
  2. Na wypadek niezdolności do pracy
  3. Agresji pacjenta
 3. IoT SMART Apteka – nowość! Sensory dla właścicieli aptek
 • – Wniosek o doubezpieczenie
 • – Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Kontakt w sprawie ubezpieczeń:

Piotr Gnat (Mentor S.A.) pod nr tel.: 56 669 32 78, e-mail: Piotr.gnat@mentor.pl

 

Zakres ubezpieczenia OC sponsorowanego przez Izbę:

Zakres ubezpieczenia OC farmaceuty obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w ramach wykonywanych przez członka Izby czynności zawodowych (wykonywania zawodu farmaceuty), w szczególności:

 1. wynikających z Ustawy z dnia 10 grudnia 2021 roku o zawodzie farmaceuty, w tym:
 • – polegających na sprawowaniu opieki farmaceutycznej w rozumieniu art.4 ust.2 ww Ustawy
 • – polegających na udzielaniu usług farmaceutycznych, o których mowa w art.4 ust.3 ww Ustawy,
 • – polegających na wykonywaniu zadań zawodowych określonych w art.4 ust.4 ww Ustawy
 • – polegających na wykonywaniu czynności określonych w art. 4 ust. 5 ww Ustawy
 1. wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 – z zastrzeżeniem, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są czynności, co do których istnieje obowiązek zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 2. wynikających z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne , w tym art. 86 ust. 8a oraz art. 96 ust. 4

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody w mieniu i na osobie :

 • – związane z wydaniem leku innego niż zamówiony,
 • – związane z wydania leku innego niż na recepcie z powodu nieprawidłowo odczytanej recepty lekarskiej,
 • – związane z wydaniem leku przeterminowanego, zepsutego, źle przechowywanego,
 • – związane z wydaniem leku w innej dawce niż przepisana na recepcie,
 • – w zakresie leków przygotowywanych (OC za produkt),
 • – wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa,
 • – z tytułu wykonywania szczepień przez farmaceutów, w tym przeciwko COVID-19 oraz grypie (w tym wykonywanie szczepień poza miejscem zatrudnienia w ramach umowy z pracodawcą),
 • – w związku z wykonywaniem testów i wymazów przeciwko COVID-19,
 • – wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością i wykorzystywanym w niej mieniem (z włączeniem OC najemcy nieruchomości/ruchomości)
 • – wyrządzone przez pracowników/ podwykonawców Ubezpieczonego bez prawa regresu, w tym szkody wyrządzone przez osoby odbywające u Ubezpieczonego pod jego kierownictwem praktyki zawodowe (wolontariuszy, rezydentów itp.)
 • – wyrządzone personelowi tej samej jednostki organizacyjnej
 • – spowodowane uchybieniami natury organizacyjnej, administracyjnej, porządkowej
 • – wyrządzone osobom bliskim Ubezpieczonego
 • – wyrządzone pracodawcy Ubezpieczonego, w tym szkody w mieniu pracodawcy z wyłączeniem szkód w pojazdach mechanicznych oraz wartościach pieniężnych
 • – szkody w mieniu osobistego użytku stanowiące własność pacjentów

Ponadto ochroną ubezpieczeniową objęta jest również sprzedaż wysyłkowa produktów. Definicja produktu:

Produkt – rzecz ruchoma, choćby została połączona z inną rzeczą; produktem w rozumieniu OWU jest:

 • – każdy produkt leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne niezależnie od jego postaci (gotowy, apteczny, recepturowy itd.) oraz jego charakteru (roślinny, homeopatyczny itd.),
 • – parafarmaceutyk, przez który rozumie się środek o właściwościach zbliżonych do właściwego leku, sprzedany bez recepty, wytworzony najczęściej z surowców naturalnych, o łagodnym działaniu leczniczym lub profilaktycznym,
 • – wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne,
 • – wyrób kosmetyczny i toaletowy, wprowadzony do obrotu w ramach działalności apteki,
 • – środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 • – suplementy diety.

Zakres ochrony jest również rozszerzony o szereg dodatkowych klauzul m.in.:

 • – szkody w mieniu i na osobie wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych oraz zatruć pokarmowych
 • – szkody w mieniu, na osobie , czyste straty finansowe wynikłe z naruszenia dóbr osobistych
 • – szkody w mieniu, na osobie , czyste straty finansowe wynikłe z naruszenia praw pacjenta
 • – koszty ochrony prawnej zgodnie z zastrzeżeniem sublimitu 50.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla członka Izby dla tej klauzuli
 • – szkody w mieniu i na osobie wyrządzone w związku z uczestnictwem w eksperymencie medycznym, badawczym lub w badaniach klinicznych. Warunkiem ochrony jest posiadanie przez badacza / sponsora stosownego ubezpieczenia OC obowiązkowego
 • – czyste straty finansowe wyrządzone przez Ubezpieczonego wynikłe z błędu w realizacji recept, z zastrzeżeniem sublimitu 5.000 PLN na jeden i 10.000 PLN wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla członka Izby dla tego rozszerzenia
 • – szkody w mieniu i na osobie wyrządzone pracownikom (OC pracodawcy) z sublimitem 10.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

 

Szczegółowe informacje dot. ubezpieczenia, w tym warunki ochrony oraz polisa, dostępne są w siedzibie Izby.

 

W razie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego [roszczenia] – Farmaceuta jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela – ERGO HESTIĘ.

 

Zgłaszanie szkód

 • – Infolinia Ubezpieczyciela pod numerem 801 107 107, 58 555 55 55;
 • – pisemnie drogą faksową 58 555 60 61;
 • – pisemnie na adres „Biuro Likwidacji Szkód, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń, ul. Hestii 1, 80-371 Sopot”;
 • – pisemnie z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Ubezpieczyciela https://www.ergohestia.pl/pomoc/formularze/zglos-szkode/szkoda-osobowa.html

 

Kontakt do opiekuna:

W celu uzyskania informacji dotyczącej ochrony, doubezpieczenia na indywidualny wniosek farmaceuty oraz uzyskania pomocy w procesie zgłaszania szkody, proszę o kontakt z:

– Piotr Gnat (Mentor S.A.) pod nr tel.: 56 669 32 78, e-mail: Piotr.gnat@mentor.pl

——————————————————————————————————————————————————-

INFORMACJE W SPRAWIE ZAKRESU OCHRONY UBEZPIECZENIA OC FARMACEUTÓW, A PROGRAMU

PILOTAŻOWEGO W ZAKRESIE USŁUG FARMACEUTY DOTYCZĄCYCH ZDROWIA REPRODUKCYJNEGO

 

Dzień dobry,

W imieniu Mentor S.A., pełniącego rolę brokera ubezpieczeniowego dla ogólnopolskiego programu ubezpieczeń pod patronatem Naczelnej Izby Aptekarskiej do którego Państwo przystąpili, pragniemy przekazać aktualne informacje na temat programu ubezpieczeń w kontekście ostatnich zmian legislacyjnych.

 

 

W związku z wejściem w życie programu pilotażowego opieki farmaceuty w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, informujemy, że program ubezpieczeń, wypracowany we współpracy z Naczelną Izbą Aptekarską, obejmuje czynności od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego tj od 1 maja 2024. Dotyczy to farmaceutów pracujących w aptekach, które przystąpiły do programu pilotażowego o którym mowa w tym Rozporządzeniu.

 

Pragniemy podkreślić, że zdarzenia ubezpieczeniowe, które mogą pojawić się w związku z ww. czynnościami, obejmowane są ochroną ubezpieczeniową do pełnej wysokości sumy gwarancyjnej, bez żadnych sublimitów. Ochrona ta dotyczy również naruszenia praw pacjenta oraz dóbr osobistych, zapewniając kompleksową ochronę w trakcie wykonywania czynności zawodowych.

 

W załączeniu przesyłam pismo w tej sprawie.  Mentor_stanowisko_ubezpieczenie_OC_a_pilotaz

 
 
Z wyrazami szacunku,
 
Michał Olejnik,

 

 

Adres

ul. Partyzantów 79/9
10-402 Olsztyn
NIP 739-15-73-145
Regon 510521371

Godziny otwarcia

pn. - pt.: 7:30 - 15:00
wt.: 7:30 - 17:30

Kontakt

kom. 795 080 777
oiaols@ol.onet.pl
olsztyn@oia.org.pl
fax: 89 675 52 75

2022 © Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję