• ul.Partyzantów 79/9, 10-402 Olsztyn
  • +48 795 080 777
  • olsztyn@oia.org.pl

Specjalizacje

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – Wydział Nauk o Zdrowiu – zapraszają na dwusemestralne studia podyplomowe Interdyscyplinarne zastosowania badań epidemiologicznych. Studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, jednostkach ochrony zdrowia, Narodowym Funduszu Zdrowia, jednostkach edukacyjnych oraz wszystkich pozostałych instytucjach realizujących funkcje i zadania zdrowia publicznego.

Warunkiem podjęcia studiów podyplomowych Interdyscyplinarne zastosowania badań epidemiologicznych jest posiadanie tytułu zawodowego lekarza medycyny, lekarza dentysty, lekarza weterynarii lub tytułu zawodowego magistra: pielęgniarstwa, położnictwa, farmacji, analityki medycznej, kosmetologii, dietetyki, fizjoterapii, elektroradiologii, zdrowia publicznego, biotechnologii, technologii żywności i żywienia człowieka, ochrony środowiska, inżynierii środowiskowej, chemii, biologii, fizyki, ekonomii, zarządzania, administracji publicznej.

Racjonalne podejmowanie decyzji w ochronie zdrowia możliwe jest jedynie w oparciu o rzetelne informacje dotyczące sytuacji zdrowotnej społeczeństwa oraz czynników ją warunkujących. Niezbędne jest również posiadanie dowodów na temat skuteczności i efektywności wdrażanych programów i polityk w zdrowiu publicznym. Badania epidemiologiczne stanowią podstawowe narzędzie pomiaru sytuacji zdrowotnej, potrzeb zdrowotnych oraz wyników zdrowotnych i kosztów podejmowanych działań w ochronie zdrowia. Celem studiów podyplomowych Interdyscyplinarne zastosowania badań epidemiologicznych jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie epidemiologii posiadającej wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające funkcjonowanie w interdyscyplinarnych zespołach realizujących działania mające na celu poprawę stanu zdrowia populacji. Dlatego też program studiów obejmuje kształcenie w zakresie epidemiologii ogólnej, środowiskowej, epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych, demografii, statystyki, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, monitoringu stanu zdrowia populacji, metodologii badań epidemiologicznych, oceny technologii medycznych, promocji zdrowia oraz aspektów prawnych w ochronie zdrowia.

Ogólna liczba zajęć dydaktycznych wynosi 241 godzin. Kadra nauczająca składa się głównie ze specjalistów w dziedzinie epidemiologia i zdrowie publiczne. Są to osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej jak również w praktyce epidemiologii i zdrowia publicznego. Do niniejszego zaproszenia dołączam program studiów, wraz z wykazem wykładowców.

Program studiów podyplomowych ma charakter praktyczny, umożliwiając wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w ocenie stanu zdrowia populacji, szacowaniu potrzeb zdrowotnych i planowaniu ich zabezpieczenia, tworzenia programów promocji zdrowia i programów polityki zdrowotnej oraz ewaluację działań podejmowanych w zdrowiu publicznym.

Studia podyplomowe Interdyscyplinarne zastosowania badań epidemiologicznych rozpoczynają się w październiku 2017 roku.

Nabór na studia rozpoczyna się 1 maja 2017 roku i trwa do 29 września 2017 roku.

W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, termin zakończenia rekrutacji może ulec zmianie.

Kandydat na studia podyplomowe rejestruje się w portalu rekrutacyjnym UMB „Internetowa Rekrutacja Kandydatów”.

Wszelki pytania dotyczące rekrutacji można również kierować na adres

e-mail: epidemiologia@umb.edu.pl

Cena studiów podyplomowych – 4250 zł (płatne w dwóch ratach – 2125 zł za semestr).

W załączeniu przesyłamy ulotkę informacyjną oraz program studiów.

Z poważaniem

Prof. dr hab. Małgorzata Żendzian-Piotrowska

Kierownik studiów podyplomowych

Pliki do pobrania:

  • zaproszenie
  • studia podyplomowe – ulotka
  • studia podyplomowe – program

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Ośrodek Szkolenia Podyplomowego

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Szkolenie Podyplomowe: SPECJALIZACJE I SZKOLENIE CIĄGŁE

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że z dniem 1 września 2004r. decyzją Dziekana Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku prof. M. Wesołowskiego zostałem powołany na kierownika Ośrodka Szkolenia Podyplomowego (OSP). Funkcję tą objąłem po prof. Wojciechu Czarnowskim, który został mianowany na stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Toksykologii AMG.

Dnia 21.07.2004r. Minister Zdrowia Marek Balicki w oparciu o procedurę Komisji Akredytacyjnej oceniającej realizację standardów kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów udzielił Wydziałowi Farmaceutycznemu AMG akredytacji na prowadzenie specjalizacji z farmacji aptecznejna okres 5 lat.

Niebawem też powinny pomyślnie zostać rozpatrzone wnioski Wydziału na jeszcze trzy specjalności: farmacji szpitalnej, farmacji przemysłowej i analityki farmaceutycznej. Obecnie farmaceuta w ramach szkolenia podyplomowego może uzyskać tytuł SPECJALISTY po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego i zdaniu egzaminu państwowego.

Szczegółowe zasady dot. specjalizacji są określone w rozporządzeniu z dnia 15 maja 2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dziennik Ustaw Nr 101 z dn. 10 czerwca 2003r.).

Czas trwania specjalizacji podstawowej wynosi 3 lata. Natomiast farmaceuta, który przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uzyskał specjalizację I stopnia może uzyskać tytuł specjalisty po odbyciu specjalizacji uzupełniającej trwającej 1,5 roku. Programy specjalizacji są dostępne na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (www.cmkp.edu.pl).

Zainteresowanych rozpoczęciem specjalizacji i uzyskaniem niezbędnych informacji o sposobie złożenia Wniosku i innych wymaganych dokumentów oraz w dalszym etapie o kursach szkoleniowych uprzejmie proszę o kontakt z:

Sekretariatem Ośrodka Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego AMG

al. Gen. J. Hallera 107, 80 – 416 Gdańsk

tel./fax.: (0-58) 349-32-05

e-mail ospwf@amg.gda.pl

w godz. od 900 do 1300

W myśl rozporządzenia wnioski należy składać w terminie do dnia 15 grudnia, albo do dnia 1 czerwca każdego roku. Dopiero w dalszej kolejności zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne.

Jednym z warunków rozpoczęcia specjalizacji jest uzyskanie pisemnej akceptacji kierownika specjalizacji, który będzie nadzorował jej przebieg. Lista farmaceutów mogących być kierownikami specjalizacji zgłoszona i zaakceptowana przez Ministerstwo Zdrowia w procedurze akredytacyjnej jest dla Państwa dostępna w Sekretariacie OSP. Kierownik może bezpośrednio sprawować nadzór nad przebiegiem specjalizacji nie więcej niż trzech osób.

Jednocześnie uprzejmie proszę, jeżeli ktoś z Państwa nie jest wymieniony na liście kierowników specjalizacji a chciałby nim być i spełnia wymóg tzn. jest specjalistą II stopnia z farmacji aptecznej, może poinformować o tym Sekretariat OSP.

Obowiązki kierownika specjalizacji są zamieszczone w wymienionym wcześniej rozporządzeniu z dnia 15 maja 2003r.

Chciałbym też poinformować, że uzyskanie przez Wydział Farmaceutyczny AMG akredytacji na prowadzenie specjalizacji umożliwia tej Jednostce Szkolącej realizację wszelkich form szkolenia ciągłego. Prawo farmaceutyczne nakłada bowiem na farmaceutów wykonujących zawód w aptece lub hurtowni farmaceutycznej obowiązek ciągłego szkolenia realizowanego w 5-letnich okresach rozliczeniowych (edukacyjnych). W okresie tym farmaceuta powinien zgromadzić na swojej Karcie Ciągłego Szkolenia (do odebrania w Izbie Aptekarskiej) minimum 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach szkoleń, w tym co najmniej 50 punktów musi być uzyskanych w ramach kursów zakończonych testem sprawdzającym.

Dla farmaceutów, którzy do dnia 31 grudnia 2003r. otrzymali prawo wykonywania zawodu okres edukacyjny rozpoczął się od 1.01.2004r. Szkoda, że tak bardzo małym zainteresowaniem w 2004r. charakteryzowały się kursy dokształcające zaliczane również do punktacji szkolenia ciągłego organizowane przez OSP Wydziału Farmaceutycznego AMG, których tematyka była opublikowana w numerze 142 Przeglądu Farmaceutycznego GOIA w styczniu 2004r. Być może wynikało to ze zbyt niedostatecznego poinformowania farmaceutów, dlatego w najbliższym czasie chciałbym to zdecydowanie poprawić. Liczę tu między innymi na pomoc wydawniczą Prezesa i Zarządu GOIA.

O możliwościach realizacji szkolenia ciągłego i związanych z tym praw i obowiązków mówi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 25 czerwca 2003r., Dziennik Ustaw Nr 132 z 29 lipca 2003r.

Jednostki szkolące Wydziałów Farmaceutycznych będą wydawały Państwu certyfikaty uczestnictwa w kursach, posiedzeniach naukowo-szkoleniowych, kongresach, zjazdach konferencjach i sympozjach naukowych (&3 ust. 1 pkt 1 i 3-5 rozporządzenia z dn. 25 czerwca 2003r.). Obejmuje to również aktywną formę uczestnictwa w tych szkoleniach tzn. wygłoszenie referatu, przedstawienie komunikatu czy plakatu. Natomiast udział w pozostałych formach szkolenia ciągłego o których mówi wymienione rozporządzenie będzie potwierdzany dokumentem np. zaświadczeniem określanym przez Okręgową Izbę Aptekarską. Izba będzie odnotowywała, potwierdzała i zaliczała w karcie ciągłego szkolenia uzyskanie odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych po przedstawieniu przez farmaceutę certyfikatu lub innego dokumentu np. zaświadczenia.

Obecnie jeżeli bierzecie Państwo udział w różnych formach szkoleń kształcenia ciągłego organizowanych poza strukturą Wydziału Farmaceutycznego tzn. przez Izbę Aptekarską lub towarzystwo naukowe np. PTFarm. (które muszą podpisać stosowną umowę z Wydziałem Farmaceutycznym) proszę wpisywać się na listy obecności farmaceutów, które po ostatecznym dopracowaniu wzoru certyfikatów i zaświadczeń będą dowodem uczestnictwa w szkoleniu.

Do karty ciągłego szkolenia będą też wpisywane punkty za uzyskanie w danym okresie edukacyjnym specjalizacji I stopnia (kończącej się) oraz tytułu specjalisty czy też stopnia naukowego. Dlatego też apeluję, aby wbrew obiegowym, szkodzącym zawodowi opiniom, że robienie specjalizacji nie jest konieczne, starać się dążyć do jej zdobywania.

Najpóźniej do dnia 15 grudnia 2004r. zostaną Państwu podane harmonogramy kursów w ramach ciągłych szkoleń na 2005r. organizowanych przez OSP Wydziału Farmaceutycznego AMG wraz z wykazem kadry dydaktycznej. Kursy te będą kończyć się testem.

Wszelkich informacji dotyczących szkolenia ciągłego proszę również zasięgać w Sekretariacie OSP, na stronach internetowych GOIA i AMG (ta strona OSP na www.amg.gda.pl jest dopiero tworzona) oraz na łamach Przeglądu Farmaceutycznego.

Kierownik Ośrodka Szkolenia Podyplomowego

Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku

Prodziekan Wydziału

Dr hab. farm. Wiesław Sawicki

źródło: www.amg.gda.pl

Materiał zamieszczony poniżej opracowano na podstawie informacji ze strony Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

www.cmkp.edu.pl

PROGRAMY SPECJALIZACJI DLA FARMACEUTÓW:

Analityka farmaceutyczna

Bromatologia

Farmacja apteczna

Farmacja kliniczna

Farmacja przemysłowa

Farmacja szpitalna

Farmakologia

Lek roślinny

Mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna

Toksykologia

Zdrowie publiczne

Zdrowie środowiskowe

 

Informacja dla farmaceutów ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji w specjalnościach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, poz.941)

 

Specjalizację w ramach kształcenia podyplomowego prowadzą wydziały albo inne jednostki organizacyjne szkół wyższych, które prowadzą studia na kierunku farmacja, po uzyskaniu akredytacji udzielonej przez Ministra Zdrowia.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza jednostka szkoląca.

Farmaceuta składa do jednostki szkolącej wniosek według wzoru podanego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w terminie do 15 grudnia lub do 1 czerwca każdego roku.

Do wniosku dołącza;

odpis dyplomu szkoły wyższej,

kserokopię dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”,

dokument potwierdzający ci najmniej roczny staż pracy w zawodzie farmaceuty,

dokument potwierdzający wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Kierownik jednostki szkolącej określa corocznie liczbę osób, które mogą rozpocząć specjalizację oraz ustala wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

 

1. Komunikat z dnia 5.01.2004r. Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie uznawania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą na podstawie § 31 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, poz. 941)

 

Na podstawie art. 89 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 z późn. zm.) Minister Zdrowia uznaje tytuł specjalisty uzyskany za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie: analityka farmaceutyczna, bromatologia, farmacja apteczna, farmacja kliniczna, farmacja przemysłowa, farmacja szpitalna, farmakologia, lek roślinny, mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna, toksykologia, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe.

Farmaceuta ubiegający się o uznanie tytułu specjalisty – występuje z wnioskiem do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem CMKP, do którego dołącza następujące dokumenty:

kserokopię dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej;

oryginał dokumentu nadania tytułu specjalisty lub jego notarialnie poświadczoną kserokopię;

dokument zawierający dane o miejscu odbycia specjalizacji i czasie jej trwania oraz zrealizowanym programie;

informację o sposobie i trybie złożenia egzaminu lub innej formie potwierdzającej nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne;

zaświadczenia o miejscu i okresie trwania i rodzaju czynności zawodowych wykonywanych po uzyskaniu tytułu specjalisty.

Do dokumentów wymienionych w punkcie 2 – 5 należy dołączyć oryginały ich tłumaczenia na język polski lub notarialnie potwierdzone kopie tłumaczeń.

Minister Zdrowia uznaje lub odmawia uznania tytuł specjalisty, na wniosek Dyrektora CMKP, na podstawie opinii zespołu ekspertów w składzie:

konsultant krajowy w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma. powołanego konsultanta krajowego;

przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej, który posiada tytuł specjalisty w danej specjalności lub legitymuje się dorobkiem naukowym i zawodowym odpowiadającym tej specjalności;

przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego lub innego towarzystwa naukowego odpowiadającego danej specjalności, który posiada tytuł specjalisty w danej specjalności lub legitymuje się dorobkiem naukowym i zawodowym odpowiadającym tej specjalności.

Farmaceuta ubiegający się o uznanie tytułu specjalisty może zostać skierowany, na podstawie opinii zespołu ekspertów, do odbycia przeszkolenia uzupełniającego, trwającego nie dłużej niż 3 miesiące, we wskazanej przez zespół jednostce szkolącej prowadzącej specjalizację w danej specjalności.

Farmaceuta odbywa przeszkolenie uzupełniające na podstawie umowy o szkolenie zawartej z kierownikiem jednostki szkolącej

W załączeniu tryb postępowania.

Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Prof. dr hab. Jadwiga Słowińska-Srzednicka

 

Tryb postępowania w sprawie uznawania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą w specjalnościach farmaceutycznych /§ 31 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003r, w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, poz. 941).

 

Wnioski o uznanie uzyskanego za granicą tytułu specjalisty w danej specjalności kierowane są przez farmaceutów do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem CMKP i przesyłane na adres CMKP.

Jeżeli wnioski nie spełniają warunków określonych w § 31 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia – CMKP występuje do wnioskodawców o ich uzupełnienie.

W przypadku nie nadesłania w ciągu trzech miesięcy uzupełniających dokumentów wniosek z powodu nie spełnienia wymagań formalnych, bez opinii zespołu ekspertów, zwracany jest do wnioskodawcy.

CMKP ustala termin i miejsce posiedzenia zespołu ekspertów i przekazuje przewodniczącemu zespołu dokumenty wraz z drukiem protokołu.

Zespół w protokole wpisuje ocenę merytoryczną wniosku.

Dyrektor CMKP na podstawie oceny zespołu ekspertów przedstawia Ministrowi Zdrowia opinię w przedmiotowej sprawie.

W przypadku skierowania farmaceuty przez zespół ekspertów na szkolenie uzupełniające, zawiadamia o powyższym farmaceutę i jednostkę wyznaczoną do przeprowadzenia szkolenia.

CMKP ponownie ustala termin i miejsce posiedzenia zespołu ekspertów i przekazuje przewodniczącemu zespołu opinię kierownika jednostki szkolącej o przebiegu szkolenia uzupełniającego farmaceuty.

Zespół ekspertów w protokole wpisuje ostateczną opinię dotyczącą możliwości uznania lub nie uznania tytule specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej.

Posiedzenia zespołu ekspertów odbywają się cztery razy w roku; po 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca, 1 września.

 

2. Komunikat z dnia 5.01.2004r. Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie powierzenia obowiązków kierownika specjalizacji i/lub członka komisji egzaminacyjnej / § 32 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, poz. 941)

 

Jeżeli dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskiwania tytułu specjalisty w danej specjalności lub w danej specjalności nie ma wystarczającej liczby osób posiadających tytuł specjalisty, Minister Zdrowia może wskazać osoby, którym mogą być powierzone obowiązki kierownika specjalizacji i/lub członka komisji egzaminacyjnej. Osoby te powinny posiadać dorobek naukowy i zawodowy w danej dziedzinie.

Minister Zdrowia powierza obowiązki kierownika specjalizacji i/lub członka komisji egzaminacyjnej po zasięgnięciu opinii Dyrektora CMKP i konsultanta krajowego w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma konsultanta krajowego.

Z wnioskiem o powierzenie obowiązków kierownika specjalizacji może wystąpić kierownik jednostki szkolącej.

Z wnioskiem o powierzenie obowiązków członka komisji egzaminacyjnej może wystąpić Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych.

Do wystąpienia należy dołączyć:

Kserokopię dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”;

informację o dorobku naukowym i zawodowym w dziedzinie, która jest podmiotem wystąpienia;

opinię pracodawcy;

inne dokumenty świadczące o kwalifikacjach zawodowych.

Wnioski należy kierować do Ministra Zdrowia za pośrednictwem CMKP i na adres CMKP.

Do dnia 31 grudnia 2008r. kierownikiem specjalizacji w dziedzinie farmacji aptecznej, farmacji szpitalnej i farmacji klinicznej może zostać farmaceuta, który posiada tytuł specjalisty w jednej z tych specjalności lub legitymuje się dorobkiem naukowym i zawodowym w jednej z tych specjalności.

Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Prof. dr hab. Jadwiga Słowińska–Srzednicka

 

3. Komunikat z dnia 5.01.2004r. Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie skrócenia czasu odbywania specjalizacji przez farmaceutów posiadających I stopień specjalizacji / § 33 ust.6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, poz. 941)

 

Farmaceuta, który uzyskał specjalizację I stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia lub rozpoczął specjalizację I stopnia przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i złożył egzamin specjalizacyjny na dotychczasowych zasadach oraz posiada dorobek zawodowy i naukowy w danej dziedzinie – może uzyskać tytuł specjalisty po odbyciu specjalizacji zgodnie z programem specjalizacji uzupełniającej i zdaniu egzaminu państwowego.

Konsultant krajowy w danej dziedzinie lub dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego, może wystąpić do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem CMKP, o uznanie farmaceucie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu stażu specjalizacyjnego i skrócenie czasu odbywania stażu specjalizacyjnego do 6 miesięcy. Tym samym farmaceuta musi odbyć co najmniej 6. miesięczny staż specjalizacyjny.

Do wystąpienia należy dołączyć:

Kserokopię dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”;

Kserokopię dyplomu/zaświadczenia o uzyskaniu specjalizacji I stopnia;

Informację o dorobku naukowym i zawodowym w dziedzinie, która jest podmiotem wystąpienia.

Minister Zdrowia, na wniosek Dyrektora CMKP, sporządzony na podstawie opinii zespołu ekspertów w składzie:

konsultant krajowy w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego;

przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej, który posiada tytuł specjalisty w danej specjalności lub legitymuje się dorobkiem naukowym i zawodowym odpowiadającym tej specjalności;

przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego lub innego towarzystwa naukowego odpowiadającego danej specjalności, który posiada tytuł specjalisty w danej specjalności lub legitymuje się dorobkiem naukowym i zawodowym odpowiadającym tej specjalności.

może uznać dotychczasowy dorobek zawodowy i naukowy farmaceuty za równoważny ze zrealizowaniem programu stażu specjalizacyjnego i podjąć decyzję o skróceniu czasu odbywania stażu specjalizacyjnego do 6 miesięcy.

Wykaz specjalności /załącznik nr 7 do rozporządzenia, do których mogą w powyższym trybie przystąpić farmaceuci posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia i uzyskać tytuł specjalisty:
Lp. Rodzaj posiadanej specjalizacji I stopnia Specjalność, w której można uzyskać tytuł specjalisty

1 Analityka Farmaceutyczna Analityka Farmaceutyczna

2 Farmacja apteczna Farmacja apteczna

Farmacja kliniczna

Farmacja szpitalna

3 Farmakologia i zielarstwo Farmakologia

Lek roślinny

4 Farmakologia Farmakologia

5 Mikrobiologia Mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna

6 Toksykologia Toksykologia

7 Higiena i epidemiologia Zdrowie środowiskowe

Zdrowie publiczne

8 Medycyna społeczna Zdrowie środowiskowe

Zdrowie publiczne

 

Tryb postępowania w załączeniu.

Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Prof. dr hab. Jadwiga Słowińska – Srzednicka

 

Tryb postępowania w sprawie w sprawie skrócenia czasu odbywania stażu specjalizacyjnego przez farmaceutów posiadających I stopień specjalizacji/§ 33 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15- maja 2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, poz. 941)

 

Farmaceuta ubiegający się o skrócenie stażu specjalizacyjnego występuje z podaniem do konsultanta krajowego o rozważenie możliwości wystąpienia do Ministra Zdrowia z wnioskiem o skrócenie czasu odbywania stażu specjalizacyjnego.

Konsultant Krajowy występuje do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem CMKP, korespondencja przesyłana jest na adres CMKP.

Jeżeli do wniosku nie dołączono następujących dokumentów: l/kserokopii dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”; 2/kserokopii dyplomu/zaświadczenia o uzyskaniu specjalizacji I stopnia; 3/informacji o dorobku naukowym i zawodowym w dziedzinie, która jest podmiotem wystąpienia, w tym o realizacji w ramach dotychczasowego doświadczenia zawodowego wybranych elementów programu stażu specjalizacyjnego

– CMKP występuje do wnioskodawców o ich uzupełnienie.

Dyrektor CMKP powołuje zespół ekspertów, ustala termin i miejsce posiedzenia i przekazuje przewodniczącemu zespołu dokumenty wraz z drukiem protokołu.

Zespół w protokole wpisuje ocenę merytoryczną wniosku dotyczącą możliwości uznania farmaceucie dorobku zawodowego i naukowego za równoważny ze zrealizowaniem stażu specjalizacyjnego w danej dziedzinie i skróceniu czasu odbywania stażu specjalizacji , tak aby farmaceuta musiał zrealizować co najmniej 6 miesięczny program specjalizacji.

Na podstawie oceny zespołu ekspertów, Dyrektor CMKP kieruje wniosek do Ministra Zdrowia.

Posiedzenia zespołu ekspertów odbywają się cztery razy w roku; po 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca, 1 września.

 

4. Komunikat z dnia 5.01.2004r. w sprawie składania wniosków o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego farmaceuty za równoważny ze zrealizowaniem szczegółowego programu właściwej specjalizacji i dopuszczenia farmaceuty do egzaminu państwowego w dziedzinach, w których dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty / § 34 i 35 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101, poz. 941)

 

Jeżeli dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w określonej specjalności, konsultant krajowy w danej dziedzinie lub dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego, może wystąpić do Ministra Zdrowia; za pośrednictwem CMKP, o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego farmaceuty za równoważny ze zrealizowaniem szczegółowego programu właściwej specjalizacji i dopuszczenie do egzaminu państwowego.

Minister Zdrowia, na wniosek Dyrektora Centrum sporządzony na podstawie opinii powołanego przez niego zespołu, może uznać dotychczasowy dorobek naukowy i zawodowy farmaceuty za równoważny ze zrealizowaniem szczegółowego programu specjalizacji i podjąć decyzję o dopuszczeniu tego lekarza do egzaminu państwowego, którego termin i formę określa Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych, na podstawie wniosku konsultanta krajowego w danej dziedzinie lub dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego.

Dla przeprowadzenia egzaminu państwowego Dyrektor CEM powołuje komisję egzaminacyjną.

W skład komisji wchodzą:

konsultant krajowy w danej dziedzinie lub dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego;

dwóch przedstawicieli Naczelnej Rady Aptekarskiej, którzy legitymują się dorobkiem naukowym i zawodowym odpowiadającym tej specjalności;

dwóch przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego lub innego towarzystwa naukowego odpowiadającego danej specjalności, którzy legitymują się dorobkiem naukowym i zawodowym odpowiadającym tej specjalności.

Dopuszczenie farmaceuty do egzaminu państwowego może nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2006r.

Powyższy tryb postępowania dotyczy specjalności: bromatologia, farmacja kliniczna, farmacja przemysłowa, farmacja szpitalna, lek roślinny, mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe. W załączeniu tryb postępowania. W załączeniu wzór wniosku.

Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Prof. dr hab. Jadwiga Słowińska–Srzednicka

 

Tryb postępowania w sprawie uznania farmaceucie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu właściwej specjalizacji i dopuszczenia do egzaminu państwowego w dziedzinach, w których dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty /34 i 35 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15.05.2003r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. Nr 101 poz. 941)

 

Farmaceuta składa podanie do konsultanta krajowego z prośbą o rozważenie możliwości wystąpienia do Ministra Zdrowia o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu właściwej specjalizacji i dopuszczenia do egzaminu państwowego.

Konsultant krajowy w danej dziedzinie lub dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego składa wniosek do Ministra, za pośrednictwem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego /CMKP/.

Dyrektor CMKP powołuje zespół w składzie:

– konsultant krajowy w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego;

– przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej, który posiada tytuł specjalisty w danej specjalności lub legitymuje się dorobkiem naukowym i zawodowym odpowiadającym tej specjalności;

– przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego lub innego towarzystwa naukowego odpowiadającego danej specjalności, który posiada tytule specjalisty w danej specjalności lub legitymuje się dorobkiem naukowym i zawodowym odpowiadającym tej specjalności.

MKP ustala termin i miejsce posiedzenia oraz przekazuje dokumenty przewodniczącemu zespołu.

Zespół przedstawia merytoryczną opinię w protokole, sporządzonym dla każdego farmaceuty oddzielnie.

Dyrektora CMKP kieruje do Ministra Zdrowia wniosek, sporządzony na podstawie opinii zespołu, o uznanie lub nie uznawanie farmaceucie dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu właściwej specjalizacji i dopuszczenie do egzaminu państwowego.

Posiedzenia zespołu ekspertów odbywają się cztery razy w roku; po 1 styczniu, po 1 kwietniu, po 1 czerwcu, po 1 wrześniu.

Adres

ul. Partyzantów 79/9
10-402 Olsztyn
NIP 739-15-73-145
Regon 510521371

Godziny otwarcia

pn. - pt.: 7:30 - 15:00
wt.: 7:30 - 17:30

Kontakt

kom. 795 080 777
oiaols@ol.onet.pl
olsztyn@oia.org.pl
fax: 89 675 52 75

2022 © Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję