• ul.Partyzantów 79/9, 10-402 Olsztyn
  • +48 795 080 777
  • olsztyn@oia.org.pl

Informacja ze spotkania farmaceutów z przedstawicielami NFZ O/Olsztyn – cz. I

Informacja ze spotkania farmaceutów z przedstawicielami NFZ Oddział  Olsztyn, które  odbyło się w dniu 21 lutego 2012r.

 

Odpowiedzi podkreślone są udzielone zgodnie z nowym Rozporządzeniem, tam, gdzie nie ma podkreśleń, to znaczy, że nowe Rozporządzenie nic nie zmieniło w odpowiedzi na pytanie w porównaniu ze starym Rozporządzeniem.

 

Pismo i odpowiedzi na pytania zostaną przesłane do każdej apteki w najbliższej korespondencji.

 

      Pytania dotyczące pola Świadczeniodawca:

1.       W przypadku wypisania recepty „pro auctore” lub „pro familia” jakie dane powinny być w polu świadczeniodawca?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z §4 ust.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2011 r. w sprawie recept lekarskich powinny być to dane: Imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, nr telefonu oraz nr umowy „98…”.

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich doprecyzowane zostaje pojęcie „adres zamieszkania” (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu jeżeli nadano)

 

2.       Jeśli w polu świadczeniodawca osoba uprawniona umieściła oprócz pozostałych wymaganych danych numer REGON i numer umowy 98…, a recepta nie jest wystawiona „pro auctore” lub „pro familia”, który numer należy wprowadzić
do systemu? Co jeśli numer REGON nie jest czytelny, czy można go zastąpić czytelnym numerem umowy?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z § 4 ust. 1 należy wprowadzić REGON. Jeżeli jest nieczytelny, recepta jest 100% płatna.

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich § 16 ust. 1 pkt 2 lit. b wskazuje możliwość jego ustalenia  na podstawie posiadanych w aptece danych.

 

3.       Czy w polu świadczeniodawca w przypadku podania nazwy lub firmy może być podany numer komórkowy? Co jeśli w przypadku numeru stacjonarnego nieczytelny jest numer kierunkowy? Czy lekarz może dopisać do wydruku
lub pieczęci jakieś dane, podbić się swoją imienną pieczątką i podpisać?

ODPOWIEDŹ:

Wymagany numer telefonu – bez określenia rodzaju. Przyjmujemy, że numer kierunkowy może być nieczytelny, bo jest do ustalenia na podstawie adresu świadczeniodawcy. Wymagane dane mają być umieszczone na recepcie zgodnie z § 3 ust. 2 w formie pieczątki, naklejki, nadruku – lekarz  nie może tych danych dopisać na recepcie.

 

Pytania dotyczące pola Pacjent:

4.       Kiedy występuje przypadek opisany §3, ust.1, pkt. 2, litera c, czyli nie można określić wieku pacjenta (dot. dziecka do 18 roku) na podstawie numeru PESEL? Czy dotyczy to przypadku, kiedy należy odjąć liczbę 20 od cyfr określających miesiąc urodzenia?

ODPOWIEDŹ:

Naszym zdaniem wieku dziecka nie można ustalić na podstawie nr PESEL, tylko wtedy gdy na recepcie podano PESEL opiekuna dziecka do 1-ego roku życia. Wtedy na rewersie recepty należy wpisać wiek. Rozporządzenie nie wskazuje formy jego określenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich § 3 ust. 1 lit. f – wskazano więcej możliwości podawania nr PESEL opiekuna dziecka.

 

    Czy wiek dziecka do roku czasu podajemy w miesiącach?

ODPOWIEDŹ:

Nie ma określonej formy.

 

    Czy wiek może być wpisany w polu np. świadczeniodawca?

ODPOWIEDŹ:

WM OW NFZ nie kwestionuje wypłaconej refundacji z takiego powodu.

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich § 15 ust. 1.

 

7.       Czy lekarz ma prawo wpisać numer PESEL w polu Rp. gdy nie zmieścił go
w polu pacjent?

ODPOWIEDŹ:

WM OW NFZ nie kwestionuje wypłaconej refundacji z takiego powodu.

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich § 15 ust. 1

 

Pole Oddział NFZ

 

8.       Jeśli lekarz wpisał kod Oddziału NFZ, czy farmaceuta ma obowiązek sprawdzenia jego zgodności z miejscem zamieszkania świadczeniobiorcy lub miejscem pełnienia służby wojskowej a w przypadku osoby bezdomnej z miejscem zamieszkania osoby uprawnionej albo siedzibą świadczeniodawcy? (Często lekarz wpisuje kod Oddziału NFZ, z którym ma podpisaną umowę)

ODPOWIEDŹ:

Kod oddziału powinien być zgodny z miejscem zamieszkania świadczeniobiorcy lub miejscem pełnienia służby wojskowej a w przypadku osoby bezdomnej z miejscem zamieszkania osoby uprawnionej albo siedzibą świadczeniodawcy. Nie ma konieczności weryfikowania każdej recepty. Jeżeli widać, ze kod jest błędny, to można go poprawić na rewersie recepty.

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich brak możliwości poprawiania kodu płatnika przez osobę wydającą lek.

 

9.       Jeśli lekarz nie wpisał kodu Oddziału NFZ, a pacjent ma ważny dokument potwierdzający ubezpieczenia, jakie dane farmaceuta po uzupełnieniu kodu ma zamieścić w adnotacji? (numer, datę, nazwę, ksero dokumentu)

ODPOWIEDŹ:

Nie ma określonej formy. Możemy przyjąć, że w przypadku:

– dokumentów zgłoszeniowych ZUS oraz druku RMUA zapisujemy rodzaj dokumentu oraz datę wystawienia,

– legitymacji emeryta/rencisty – numer legitymacji

– legitymacji pracowniczej – rodzaj dokumentu i datę poświadczenia przez pracodawcę

– inne (np. MOPS) – rodzaj dokumentu i datę wystawienia/obowiązywania.

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich brak możliwości poprawiania kodu płatnika przez osobę wydającą lek.

 

Pole uprawnienia dodatkowe

 

10.    Jeśli lekarz w polu Uprawnienia postawił znak X, a pacjent posiada odpowiedni dokument poświadczający jego uprawnienia, czy farmaceuta może te uprawnienia poprawić?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z §15, ust.1, punkt 1 literą a Rozporządzenia ministra zdrowia  w sprawie recept lekarskich z dnia 23.12.2011 r. „TAK”.

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich § 16 ust. 1 pkt 1 lit. a .

 

Dawne pole Ch. Przewlekłe

 

    Czy w polu Ch. przewlekłe na recepcie wystawionej w 2012 może być postawiony znak X ?

ODPOWIEDŹ:

Tak może być.

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich § 16 ust. 4 pkt 3 – TAK.

 

12.    Jeśli na recepcie lekarz wypisał jeden lek a jego odpłatność umieścił w polu Ch. przewlekłe, to czy taka recepta jest prawidłowa i lek może być wydany z tą odpłatnością?

ODPOWIEDŹ:

Recepta nie będzie kwestionowana z powyższego powodu.

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich § 15 ust. 1

 

Pole Rp.

 

13.    Jeśli lekarz wpisał kod Oddziału NFZ (pacjent jest ubezpieczony) a nie wpisał odpłatności leku:

a.       lek ma jedną odpłatność np. R to jaką odpłatność wybieramy?

b.       lek ma odpłatność R i 30% to jaką odpłatność wybieramy?

c.        paski do glukometrów  o różnych odpłatnościach.

ODPOWIEDŹ:

a)       – wybieramy odpłatność tą jedyną refundowaną (na rewersie adnotacja i podpis)

b)       – wybieramy odpłatność najwyższą refundowaną

c)       – wybieramy odpłatność najwyższą refundowaną

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich § 16 ust. 1 pkt 1 lit. h

 

14.    Kiedy wystawiający receptę nie określił wielkości opakowania czy realizujący receptę  wydaje jedno najmniejsze opakowanie znajdujące się na listach leków refundowanych ? Czy można wydać większą ilość wynikającą z dawkowania ?

ODPOWIEDŹ:

Przy podanym dawkowaniu i czasie stosowania – ilość leku wynikająca z powyższego, np. 2×1 przez 30 dni – do wydania 60 tabl. W innym przypadku 1 najmniejsze.

W przypadku leku Euthyrox x 50 tabl. 2 op. nawet przy dawkowaniu 1×1 WM OW NFZ nie kwestionuje refundacji. Jeśli będzie wypisane 3 op. 1×1 to należy wydać 2 najmniejsze opakowania.

 

15.    Czy można dzielić opakowania aby dostosować ilość leku do ilości wypisanej przez lekarza? (nie dotyczy antybiotyków i postaci parenteralnych). Czy dotyczy to również środków odurzających i psychotropowych?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z § 17 ust. 2 Rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich
z 23.12.2011 r. leki w postaci parenteralnej, antybiotyki, leki o kategorii dostępności „Rpw” lub zawierające w swoim składzie substancję psychotropową z grupy IV-P, dzielimy o ile nie przyczyni się to do zmiany gwarantowanej przez producenta jakości – w ilości maksymalnie zbliżonej do tej określonej przez osobę uprawnioną.

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich § 19 –poszerzenie o leki zawierające substancje psychotropowe z grupy III-P oraz leki zawierające środki odurzające z grupy II-N określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, antybiotyki tylko do stosowania wewnętrznego.

 

    Czy można ciąć blister z antybiotykiem?

ODPOWIEDŹ:

Tak, przy zachowaniu warunków § 17 ust. 2 Rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich z 23.12.2011 r. (jeżeli nie przyczyni się to do zmiany gwarantowanej przez producenta jakości leku, a pacjent otrzyma lek w odpowiednio oznakowanym opakowaniu własnym apteki; dzieleniu nie podlegają opakowania bezpośrednie).

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich § 19 –poszerzenie o leki zawierające substancje psychotropowe z grupy III-P oraz leki zawierające środki odurzające z grupy II-N określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, antybiotyki tylko do stosowania wewnętrznego

 

    Czy można dzielić opakowanie insuliny?

ODPOWIEDŹ:

Tak, przy zachowaniu warunków § 17 ust. 2 Rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich z 23.12.2011 r. (jeżeli nie przyczyni się to do zmiany gwarantowanej przez producenta jakości leku, a pacjent otrzyma lek w odpowiednio oznakowanym opakowaniu własnym apteki; dzieleniu nie podlegają opakowania bezpośrednie).

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich § 19.

 

    Gdy lek wypisany jest w nazwie międzynarodowej to farmaceuta wydaje :

Mając świadomość że lekarz wypisując lek w nazwie międzynarodowej zakłada że pacjent otrzyma każdy odpowiednik z listy leków. Leki o tych samych nazwach międzynarodowych w swoich kartach charakterystyki mają różne wskazania terapeutyczne.

–  odpowiednik z list leków najtańszy dla pacjenta.

–  najtańszy odpowiednik z list leków refundowanych.

–  odpowiednik z list leków refundowanych który pacjent sobie życzy.

        Prośba o potwierdzenie stanu faktycznego.

ODPOWIEDŹ:

Nie jest określone. Farmaceuta może wydać lek o dowolnej nazwie handlowej, na rewersie można dopisać „na życzenie pacjenta”.

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich § 6 ust. 1 pkt 1 przewidziana jest nazwa handlowa lub rodzajowa leku.

 

Lek recepturowy

 

19.    Jeżeli pacjent jest ubezpieczony a wypisany lek robiony ma być sporządzony ze składników, które pozwalają na wydanie go z odpłatnością ryczałtową czy lekarz ma obowiązek wpisania literki R obok tego leku?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z  § 15 ust. 1 pkt 1 lit. h tiret pierwszy Rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich z 23.12.2011 r. – lek występuje w jednej odpłatności „R”(na rewersie adnotacja i podpis).

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich § 6 ust. 1 pkt 6 lit. a osoba uprawniona nie wpisuje tej odpłatności (gdyż lek recepturowy występuje tylko w jednej odpłatności refundowanej).

 

20.    Jeśli na recepcie wystawionej w 2012 roku lekarz wypisał podwójną ilość leku robionego, to farmaceuta może wydać ilość jaka przysługuje za opłatę ryczałtową bez konieczności poprawiania takiej recepty?

ODPOWIEDŹ:

Wydaje ilość leku przysługującą na 1 ryczałt.

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich § 16 ust. 3.-osoba wydająca zmniejsza ilość leku recepturowego do tej w §8 ust. 3.

 

Numer recepty

 

    Numery recept posiadają 20 cyfr. Zgodnie z rozporządzeniem powinny posiadać 22. Kiedy nastąpi zmiana numeracji? Czy ma to znaczenie dla realizującego recepty?

 

ODPOWIEDŹ:

Odnośnie istniejących druków recept, na chwilę obecną:

–  najbardziej prawidłowa jest opcja – stary wzór – 20 cyfr numeru recepty

– mniej prawidłowa opcja – stary wzór – 22 cyfry numeru recepty (0014….)

– najmniej prawidłowa opcja – nowy wzór – stary numer recepty

INF. DODATKOWA

 od 27.02.2012 r. NFZ wydaje nowe numery recept zaczynające się (01…)

Zgod

Adres

ul. Partyzantów 79/9
10-402 Olsztyn
NIP 739-15-73-145
Regon 510521371

Godziny otwarcia

pn. - pt.: 7:30 - 15:00
wt.: 7:30 - 17:30

Kontakt

kom. 795 080 777
oiaols@ol.onet.pl
olsztyn@oia.org.pl
fax: 89 675 52 75

2022 © Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję