Koronawirus

03 IV 2020

Najważniejsze zmiany ustawy o COVID-19 dla aptek

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Najważniejsze zmiany:

- art 92: "W godzinach pracy apteki w jej lokalu znajduje się zatrudniony w niej farmaceuta lub farmaceuta wykonujący swoje obowiązki w aptece na innej podstawie prawnej" (każdy farmaceuta z PWZ, a nie wyłącznie spełniający wymagania dla kierownika)

- możliwość wystawiania recept farmaceutycznych dla siebie i dla członków rodziny (małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej, zwana dalej „receptą pro familiae”) - również refundowanych

-  możliwość wypisywania recepty farmaceutycznej dla pacjentów w przypadku stanu zagrożenia zdrowia (a nie życia jak do tej pory) z odpłatnością 100%

- likwidacji ulega możliwość wystawienia odpisu recepty papierowej.

Zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, m.in:

od 1 kwietnia

- w aptece mogą przebywać maksymalnie 3 osoby na jedno stanowisko kasowe (nie musi być ono czynne, chodzi o powierzchnię i możliwość zapewnienia dystansu 2m)
- w godzinach 10:00 - 12:00 w aptece przebywać mogą wyłącznie pacjenci w wieku powyżej 65 r.ż.
- wszyscy pacjenci w aptece mają nosić rękawiczki jednorazowe

od 2 kwietnia

- obowiązek dostarczania pacjentom aptek rękawiczek LUB płynu dezynfekcyjnego 
- obowiązek dezynfekowania stanowiska obsługi po każdym pacjencie
- pracownikom należy zapewnić rękawiczki jednorazowe LUB środki do dezynfekcji rąk
- odległość pomiędzy stanowiskami pracy musi wynosić co najmniej 1,5m

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.